זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת מס הכנסה בעסק

»
»
»
זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת מס הכנסה בעסק

סקירה רחבה של זכויותיו וחובותיו של בעל העסק בעת ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה.